«سپاسنامه» به خبرنگاران «تاجیکستان» و «عایله» در سال جوانان

کمیته کار با جوانان و ورزش وابسته به حکومت جمهوری تاجیکستان به دو خبرنگار نشریه‌های «تاجیکستان» و «عایله»،  «سپاسنامه» خودرا در وضعیت مطنطن اعطا نمود. چنین قدردانی از خبرنگاران هفته‌نامه … ادامه خواندن «سپاسنامه» به خبرنگاران «تاجیکستان» و «عایله» در سال جوانان