پنج تاثیر مثبت انقلاب اکتبر روسیه بر افغانستان

اکتبر امسال، یکصدمین سالگرد انقلاب روسیه بود که همانند انقلاب کبیر فرانسه، آغازگر تحولات ژرف سیاسی و اجتماعی بزرگی در روسیه و کشورهای دیگر جهان شد. افغانستان هم از این […]

“امامعلی رحمان – رئیس جمهور صلح آفر و بنیان‌گذار دولت ملی تاجیکان”

مقامات اجرائیه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه به مناسبت روز رئیس جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی-نظریه ای با نام “امامعلی رحمان – رئیس جمهور صلح آفر و بنیان‌گذار دولت ملی تاجیکان” برگزار […]