شفیقه یارقین ” دیباج” – افغانستان

ناز نگاه… مرا به بال غزل های  عاشـقانه ترین بـبر، بـه اوج  بلـندای  بیكرانـه  ترین ســپیده زار بــیارای  بـا تلایی زر بساط روز بگستر  به  هـر شبانه ترین بخوان­حدیث طـراوت بگوش […]