ابرمردی در خاطره ها، به یاد سیف الدین محمد عاصمی

دکتر عاصمی، دکتر بدخشانی، جناب آمامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و مسعود میرشاهی شهر دوشنبه ، تاجیکستان 1996 آشنائی با تاجیکستان دوره فروپاشی شوری آغاز شده بود. در این زمان […]

تهدیدات ناشی از افغانستان دلیل عادی‌سازی روابط تاجیکستان و ازبکستان است

کارشناس سیاسی روس با اشاره به تقویت روابط بین «دوشنبه» و «تاشکند» گفت: افزایش تهدیدات خارجی به خصوص از طرف افغانستان باعث شده است تا این کشورها نسبت به گذشته […]

«سپاسنامه» به خبرنگاران «تاجیکستان» و «عایله» در سال جوانان

کمیته کار با جوانان و ورزش وابسته به حکومت جمهوری تاجیکستان به دو خبرنگار نشریه‌های «تاجیکستان» و «عایله»،  «سپاسنامه» خودرا در وضعیت مطنطن اعطا نمود. چنین قدردانی از خبرنگاران هفته‌نامه […]

نور‌الدین سعید: مبلغ‌گذاری به عرصه معارف در سال 2018 افزایش یافت

وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت: با پشتیبانی رهبریت عالی دولت تاجیکستان مبلغ‌گذاری به عرصه معارف در سال 2018 افزایش یافت. نور‌الدین سعید روز دوشنبه در نشستی در دانشگاه ملی […]