جایگاه مریم میرزا خانی، برنده جایزه ” فیلدز” در دانش ریاضی

“کسی که نامش در زندگی­اش به تاریخ علم پیوست”  مسعود میرشاهی، پاریس برداشته شده از مجله ره آورد-  امریکا ، شماره 111 ، تابستان 1394 دانش ریاضی یکی از شاخه­های […]