آذر خواجوی – ایران

 نشیب تو سروِ نازی بی­نیازِ آفرینشی جوان­ترین جوانه­ات                     به آفتاب می­رسد و ریشه­ریشه­ی سُلاله­ات                            به قلبِ چشمه­های آب تو ای همیشه سرفراز نشیب را چگونه ساز می­کنی اگر […]