زیباترین و دیدنی ترین منظره های منطقه نصیب تاجیکستان گردیده اند

زیباترین و دیدنی ترین منظره های منطقه در قاب کوه ها همراه با بیشترین مقدار ذخایر آب، نصیب تاجیکستان گردیده اند. حوزه اسکندرکول یکی از آن دیدنی هاست که در شمال […]