آخرین روز زندگی احمدشاه مسعود چگونه گذشت؟

صدیقه مسعود همسر احمدشاه مسعود، در خاطرات خود به بیان ویژگی‌های نظامی و سیاسی و سجایای اخلاقی و اجتماعی همسر شهیدش پرداخته است. به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، […]