زرینه طغای مراد: عهد کردم که تا زمان مرگم شوهر نمی‌کنم

زرینه طغای مراد، راوی پری چهره و شیرین‌زبان رادیوی “امروز” و غالب دور دوم آزمون “یگانه از دهگانه” هفته گذشته مهمان اداره“عائله” گشت. مخلصان زیاد زرینه بانورا آن قدر سؤال‌باران نمودند […]