نا امید در دشت الم عشق ترا آه کشیدم شب هاله به دور فلک و ماه کشیدم کو آب بقا، گل کند افتکده خاک مرداب بود آبی که من از […]